Reconstructie Almelosestraat Raalte

Korte omschrijving

Vul het enquête formulier in

week 51

Deze week worden de puntjes op de “i” gezet en is het project afgerond.

week 49 en 50

De bestrating in de (particuliere) inritten, trottoirs en en het fietspad in de Almelosestraat wordt in deze weken afgerond.  Het asfalt en de markering in de rijbaan wordt aangebracht in week 50. Het straatmeubilair wordt aangebracht/ teruggeplaatst en het kruispunt met de Enkstraat wordt weer van verharding voorzien; Raab Karcher is via een rijplatenbaan bereikbaar. Aan het eind van week 50 is de straat weer open voor verkeer en kan een ieder er gebruik van maken.

week 48

De banden aan de noordzijde van fase 6 worden gesteld en er wordt een begin gemaakt met de aanleg van het fietspad, de trottoirs en inritten aan de noordzijde. Het buiten gebruik gestelde  riool dat niet verwijderd wordt in fase 1, 3, 5 en 6 wordt voorzien van schuimbeton.  Ook de parkeerplaatsen in fase 6 worden voorzien van verhardingen.

week 47

Deze week worden de groenstroken afgewerkt en de grond gezeefd. De rioleringswerkzaamheden in fase 6 worden afgerond en de banden en kolken worden gesteld. Aan het eind van de week is het wegvak Almelosestraat tussen Heesweg-De Wieken en Kanaalstraat OZ weer open voor alle verkeer.

week 46

De puinbaan in fase 6 is aangelegd. In fase 1 gaan we verder met de aanleg van de groenvakken. In fase 6 worden de huisaansluitingen overgezet, kolken geplaatst en boomvakken aangelegd.

week 45

Het kruispunt Tjalkstraat richting De Vang is weer opengesteld voor verkeer. De groenvakken uit fase 1 en 3 worden definitief voorzien van juiste grondsoort. In fase 6 wordt het laatste stuk riolering Almelosestraat – Enkstraat aangebracht en worden de huisaansluitingen overgezet op de nieuwe riolering. Volgende week wordt fase 1 afgezet; de kruisingen blijven open. Het verkeer richting het centrum kan dan niet over het deel van de Almelosestraat tussen Heesweg-De Wieken en Kanaalstraat OZ.

week 44

Het straatwerk van de rijbaan in fase 5 en de kruising Tjalkstraat wordt aangebracht. De riolering in fase 6 wordt tot aan de kruising Enkstraat voltooid en het cunet weer opgebouwd.

week 43

Fase 6 is begonnen: de banden en parkeerplaatsen worden opgebroken en het asfalt gefreesd. Het cunet wordt uitgegraven en een aanvang met het aanbrengen van de riolering gemaakt. In fase 5 wordt de drempel ter hoogte van de Jumbo aangebracht en het aanbrengen van het straatwerk van de rijweg, het trottoir en inritten aan de noordzijde doorgezet.

week 42

De week is begonnen met het draaien van het asfalt in de fietsstroken. De inritten naar de bedrijven en woningen aan de noord,- en zuidzijde worden aangebracht. De fundering ten behoeve van de bestrating van de rijweg wordt verder opgebouwd. Donderdag en vrijdag wordt er niet op het project gewerkt in verband met roostervrije dagen van het personeel.

Week 41

De eerste banden en kolken in fase 5 zijn gesteld.  De huisaansluitingen aan de noordzijde worden verder overgezet en er wordt een begin gemaakt met de aanleg van de diverse inritten en parkeerplaatsen. De puinbaan wordt op hoogte gebracht, zodat maandag week 42 het asfalt aangebracht kan worden.

Week 40

Het riool inclusief huisaansluitingen in fase 5 wordt afgewerkt tot aan kruising Tjalkstraat. De tegels uit de fietspaden zijn verwijderd. Het cunet van de weg wordt aangevuld en afgewerkt, zodat volgende week de kolken en de banden in fase 5 gesteld kunnen worden.

Week 39

Deze week worden in fase 5 2 saneringen uitgevoerd en de riolering verder aangelegd. De vervallen riolering aan de zuidkant wordt opgenomen en de huisaansluitingen aan de noordzijde overgezet. Het straatwerk in fase 4 wordt tot aan de drempel bij het distributiecentrum van de Jumbo voltooid.

Week 38
In fase 4 worden de trottoirs en inritten aan de noordzijde afgewerkt. Het straatwerk in de rijbaan in het gedeelte voor het distributiecentrum Jumbo wordt voortgezet. In fase 5 zijn we begonnen met het verwijderen van het asfalt tot voorbij het kruispunt met de Tjalkstraat. In deze fase wordt het cunet uitgegraven en de hoofdriolering aangebracht. De aanliggende bedrijven en woningen zijn bereikbaar via het bestaande fietspad.

Week 37
Deze week wordt het asfalt van het fietspad gezaagd. De kruising ter hoogte van De Vang en het voetpad met de daarbij behorende inritten aan de noordzijde worden aangebracht. Vanaf woensdag wordt begonnen met de rijbaan. Vanaf het einde van de week kan het distributiecentrum van Jumbo vanaf de kanaalzijde bereikt kan worden.

Week 36
De huisaansluitingen van de rioleringen zijn overgezet en de bandenlijn staat er in om aan het eind van de week het asfalt voor de fietsstroken aan te brengen. Ook worden de klinkers in het fietspad ter hoogte van de Gamma aangebracht. Volgende week gaan we verder met het aanbrengen van de klinkers in de rijweg.

Week 35
Het cunet van de rijweg is opgebouwd en de huisaansluitingen aan de zuidzijde worden overgezet op de nieuwe riolering. De kolken en de bandenlijn worden gesteld en de puinfundering in de rijweg aangebracht. Tevens wordt het fietspad ter hoogte van Gamma aangepakt en voorzien van nieuwe bestrating.

Week 34
Deze week wordt de riolering aangebracht tot het einde van de fase en wordt er begonnen aan de opbouw van het cunet.

Week 29
Deze week wordt de laatste hand gelegd aan fase 3 voor de bouwvakvakantie. Tijdens de vakantie blijft de weg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Week 28
Nadat vorige week fase 1 en 2 open zijn gegaan voor het verkeer gaan we in fase 3 verder met het aanbrengen van de banden, waarmee de contouren van de weg al weer zichtbaar worden. Ook worden deze week de lichtmasten en asfalt fietsstroken voor deze fase aangebracht.

Week 27
Deze week worden de verhardingswerkzaamheden in fase 2 en 1 afgerond en kan vanaf dit weekeinde weer gebruik gemaakt worden van dit gedeelte van het project. In fase 3 worden deze week de rioleringswerkzaamheden afgerond en gaan we verder met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de verhardingen.

Week 26
Deze week gaan we verder met het aanbrengen van de riolering en huisaansluitingen in het gedeelte Heesweg – De Wieken – De Vang en het aanbrengen van de rijbaan in het gedeelte tussen de Daggertsbrug en de Wieken. De eerste lichtmasten zijn vorige week geplaatst en de Daggertsbrug is weer open voor voetgangers. De voorbereidingen voor het aanbrengen van de verhardingen in de kruising Heesweg –De Wieken worden gedaan opdat eind volgende week het gedeelte Kanaalstraat –Almelosestraat – Heesweg – De Wieken weer voor verkeer opengesteld kan worden.

Week 25
Het asfalt voor de brug en in de fietsstroken tussen Heesweg – De Wieken en de Daggertsbrug wordt aangebracht. Het straatwerk in de inritten en trottoirs wordt afgemaakt. De rijweg wordt ambachtelijk voorzien van gebakken dikformaat klinkers. Er wordt een damwand in de oever van het kanaal aangebracht om de uitstroomvoorziening in het kanaal aan te brengen. Het asfalt tussen De Vang en Heesweg – De Wieken is verwijderd en er wordt een begin gemaakt met de aanleg van de riolering in het midden van de weg in dit gedeelte.

Week 24
Deze week worden alle banden gezet vanaf Heesweg-De Wieken richting kanaal. De inritten en trottoir aan de noordelijke zijde worden aangelegd en voorbereidingen gedaan voor het aanbrengen van het asfalt in week 25. In week 25 start ook fase 3 hetgeen betekent dat het asfalt gefreesd gaat worden vanaf De Wieken tot aan De Vang.

Week 23
In verband met aanwezigheid van kabels en leidingen heeft de aansluiting van vuil,- en hemelwaterafvoer in de kruising met de Kanaalstraat vertraging opgelopen en wordt deze week gerealiseerd. Aan de Noordelijke zijde gaan we het voetpad opnemen en de huisaansluitingen overzetten. Aan de zuidzijde wordt ook het voetpad gerealiseerd.

Week 22
Deze week wordt de riolering tot aan de Daggertsbrug aangelegd. De fundering in de kruising Heesweg – De Wieken wordt aangebracht . De eerste contouren van de kruising Heesweg – De Wieken en rijweg van de Almelosestraat worden zichtbaar gemaakt door een gedeelte van de bandenlijn te plaatsen en de eerste kolken aan te brengen.

Week 21
In verband met Hemelvaartsdag en een aansluitende roostervrije dag een korte week. Kluszon is vanaf de Heesweg weer bereikbaar. De riolering in de kruising De Wieken Heesweg Almelosestraat wordt inclusief puinverharding tot en met tegelzetbedrijf Hans Meulman aangebracht. Ook is er een begin gemaakt met de tijdelijke dam in het Overijssels Kanaal om de uitstroomvoorziening aan te gaan brengen.

Week 20
Deze week wordt het asfalt verwijderd uit het gedeelte tussen de Heesweg / De Wieken en de Daggertsbrug. Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel vanaf zijde Heesweg / De Wieken richting de Daggertsbrug.

Week 19
Het afkoppelen van de woningen is op één na afgewerkt vanwege werkzaamheden van derden ter plaatse van deze woning. Deze week worden de rioleringswerkzaamheden aan de Heesweg afgerond en gaan we verder met de bestrating in deze weg aan te brengen. Vanaf volgende week is het rode deel op de tekening voor doorgaand verkeer gestremd. Het fietspad aan de noordelijke zijde blijft voor bewoners beschikbaar om bij de woningen te komen.

Week 18
Deze week zijn we begonnen met fase 2; Heesweg. Het eerste gedeelte van de riolering, aan de zijde van Raalte Plaza en Van den Berg Beton, is reeds aangebracht.  Deze week starten we met het aanbrengen van de verharding.

Wij zijn de oude riolering aan het vervangen voor een gescheiden rioolstelsel. Dit scheiden gebeurt om het huishoudelijke afvalwater apart van het hemelwater af te voeren. Het hemelwater stroomt via een geperforeerd en met doek omwikkeld infiltratieriool grotendeels rechtstreeks in de grond. Hierdoor komt het schone hemelwater niet bij het afvalwater terecht, blijft het hemelwater in het gebied en wordt het niet onnodig gezuiverd. Het overige afvalwater gaat via een andere buis naar de rioolwaterzuivering.

Daarnaast verloopt het afkoppelen van de woningen aan de Almelosestraat volgens schema. De verwachting is dat dit eind week 19 afgerond is.

Week 17
In opdracht van de gemeente Raalte gaan wij de woningen afkoppelen, de riolering vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zoals op afbeelding te zien is (klik op de afbeelding om deze te vergroten). Wij beginnen in week 17-2020 met het afkoppelen van de woningen en fase 2.  Daarna gaan we verder met fase 1 en daarna 3, 4, 5 en 6. De planning is dat de werkzaamheden in week 50-2020 afgerond zijn.

Mogen wij uw project uitvoeren? Neem contact op